ANBI

Stichting de Westerkerk is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vanaf 01-01-2012.
Verantwoording
van de Stichting de Westerkerk als Algemeen Nut Beogende Instelling.

CONTACTGEGEVENS 

Stichting de Westerkerk
Westerstraat 138
1601 AN  Enkhuizen

 

ORGANISATIE

Bestuur
Directeur
Kerkbeheerders (vrijwilligers)
Vrijwilligers ( ± 80)
verdeeld in 4 werkgroepen:

  • Toerisme en evenementen
  • Onderhoud en restauratie
  • Cultureel Erfgoed
  • Nieuwsbrief / website

Daarnaast is er een administrateur voor de financiële administratie en een medewerkster voor het bureau. (beiden vrijwilligers)

Samenstelling bestuur:
P.C. Zwaan (voorzitter)
R.K.A. Boon (secretaris)
K. de Vries (penningmeester).

 

BELEIDSPLAN
West-Friesland is een zeer aantrekkelijk vestigingsgebied waarin Enkhuizen zowel regionaal als provinciaal een belangrijke positie inneemt door haar rol als toeristisch magneet. Enkhuizen heeft weinig faciliteiten om grote groepen te ontvangen. De Westerkerk kan hierin voorzien.
Het exterieur van de Westerkerk is tussen 1998 en 2001 ten bedrage van ± 4 miljoen euro gerestaureerd en beschikt nu over de nodige voorzieningen.
De Westerkerk kan een belangrijke regionale en provinciale rol vervullen als het grootste overdekte plein van West-Friesland.

Missie van het bestuur
Door middel van een economisch gezonde exploitatie het gebouw behouden voor het nageslacht en het tevens een centrum laten zijn voor culturele, maatschappelijke en economische activiteiten waarbij de unieke aspecten van het gebouw ten volle benut worden en bewaard blijven.

Kernmerken van het gebouw:
– vloeroppervlak 2200 m² ,
– unieke librije (ca. 500 antiquarische boeken),
– kerkenraadskamer met goudleerbehang (1700),
– kunstschatten:

  • het koorhek (1542),
  • de preekstoel (1566)
  • de orgelkas (1549)
  • de originele zerkenvloer.

Aanwezige faciliteiten
ruime toiletaccommodatie – cateringruimte – verwarming – veiligheidsvoorzieningen – geluidsapparatuur – lichtinstallatie – podium – garderoberuimte.

Verhuurmogelijkheden
– Overdekte ruimte geschikt voor veel doeleinden
– Capaciteit tot maximaal 1026 personen
– Verwant met zakencentrum Enkhuizen
– In het centrum van toeristische A-locatie (watersport)

Toegevoegde waarde van het gebouw
– 
verlichting door lichtkronen
– hoogkoor bruikbaar voor ontvangst kleinere groepen
– sfeervolle kerkenraadskamer

Potentiële bezoekersaantallen
rond de preekstoel 220 zitplaatsen – lengte-opstelling in de middenbeuk ca. 300 zitplaatsen –  concertopstelling rond het orgel/podium 1026 zitplaatsen.

Sleutels tot succes
‘ parnerships’ met derden – voldoende mankracht voor promotie-activiteiten – succesvolle werving bij fondsen en sponsors – strak financieel risicomanagement (de investeringen volgen de opbrengsten) – voldoende vrijwilligers.

ACTIVITEITENPLAN
Terugkerende regionale of provinciale activiteiten w.o.
– maatschappelijke en culturele activiteiten; (lokaal, regionaal en provinciaal)
– industriële tentoonstellingen
– maritieme beurzen en / of markten
– kerst- en/of paasmarkten
– manifestaties
– minisymposia gecombineerd met zeilcharter

Sterkte en zwakte analyse
Sterkte
– locatie Enkhuizen – uitstraling gebouw – ruimte – geen beperking door religieuze functie – akoestiek – parkeren oploopafstand
Zwakte
– zorg voor kunstschatten: zerkenvloer, koorhek, doophek, orgelkas , lichtkronen

Marktsegmentatie
Potentiële partners voor continue exploitatie: andere kerkgenootschappen – chartervaart – comités zeilwedstrijden – muziekfestivals – maritieme beurzen – VVV ’s – scholen – organisatiebureaus – publiekstrekkers t.b.v. middenstand Enkhuizen – overdekte speciale markten (kerst-, paas- en toeristenmarkt, antiek- en boekenbeurs etc. – industrie – industriële tentoonstellingen en productpresentaties -zaad – varen – techniek -dienstverlening Cultuur / Educatie: podiumkunsten – exposities – onderwijskundige projecten

Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. De directeur heeft een weektaak van ± 38 uur en ontvangt hiervoor een kleine vaste vergoeding plus een percentage van de netto-huuropbrengst. De taken van de directie bestaan uit de exploitatie / verhuur, de instandhouding van het gebouw, de restauratie van het orgel en de restauratie van de voormalige kosterswoning, (de Costerije). Enkele vrijwilligers met een vast omschreven taak ontvangen de door de Belastingdienst toegestane vrijwilligersvergoeding. De overige vrijwilligers ontvangen afhankelijk van hun verantwoordelijkheden en bestede uren en taken incidenteel een kleine vergoeding.

Doelstelling (uit de statuten)
Artikel 2.1 De stichting heeft uitsluitend ten doel de instandhouding van monumenten beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Art.2.2: De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het verwerven, in stand houden, restaureren en beheren van monumenten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, waaronder de Westerkerk in Enkhuizen.
b. andere middelen, welke tot bevordering van dit doel kunnen leiden.

Verslag van de uitgevoerde en nog lopende activiteiten
Sinds de oprichting op 22 mei 2000 heeft de Stichting de Westerkerk de volgende belangrijke activiteiten uitgeoefend
1. Voltooien van de tweede fase van de restauratie.
Hiermee was een bedrag van bijna € 1,9 miljoen gemoeid. Hiervoor werd € 1,3 miljoen subsidie van de rijksoverheid ontvangen. Het resterende bedrag € 0,6 miljoen werd door sponsoring en subsidies van fondsen en bijdragen van particulieren bijeen gebracht.
2. Herinrichting Westerkerk als cultureel centrum
Met behulp van de ISV-subsidie van de provincie Noord Holland en de gemeente Enkhuizen is de kerk heringericht cultureel centrum . Met deze subsidie werden de volgende voorzieningen gefinancierd: – toiletaccommodatie – cateringkeuken – verwarmingssysteem – podium – geluids- en lichtinstallatie. Hiermee was de Westerkerk klaar voor gebruik als cultureel centrum.
3. Aankoop van het rijksmonument de voormalige kosterswoning (de Costerije) uit 1600.
Bij de overdracht van de Westerkerk in 2000 werd de voormalige kosterswoning, toen in gebruik als klokkenwinkel, niet overgedragen. Wel werd een eerste recht van koop bedongen. In 2008 kwam het pand te koop. Voor de aankoop werd een hypothecaire lening afgesloten met de Rabobank. Die verleende hiervoor een subsidie op de te betalen rente. Met behulp van een erfenis kon de lening worden afgelost. Het monumentale pand moet nog worden gerestaureerd. Hiervoor is een laagrentende lening aangevraagd bij het Nationaal Restauratie Fonds. Het restauratieplan is nagenoeg klaar. Er wordt echter pas begonnen aan de restauratie als er een vaste huurder voor het pand is gevonden.
4. Restauratie orgelkas
In de Westerkerk staat één van de mooiste en meest authentieke orgelkassen van Nederland. Deze dateert uit 1549. Nadat het binnenwerk (het instrument) uit 1899 in 2003 uit de orgelkas is verwijderd is in de jaren 2009 en 2010 de orgelkas gerestaureerd. De kosten hiervan bedroegen ruim € 300.000. Hiervoor werd van de rijksoverheid een subsidie ontvangen van € 180.000. De rest van het bedrag (ruim € 120.000) werd bijeen gebracht door bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren. De laatste groep heeft met name bijgedragen aan de restauratie van de 111 frontpijpen door een pijp te sponsoren. De restauratie van de frontpijpen werd namelijk niet gesubsidieerd. Met elkaar brachten deze sponsors € 45.000 bijeen. Dit was voldoende om alle 111 frontpijpen te laten restaureren.

HUIDIGE FINANCIERING

– Verhuur
– Sponsoring gericht op specifieke evenementen
– Verkoop van reclameborden
– Donateurs (Steunpilaren)
–  Genootschap van Zestien
– Club van 100
– Subsidies / BRIM-regeling

Steunpilaren van de Westerkerk (donateurs)
In het monumentale kerkgebouw staan 22 steunpilaren die de muren en het dak al meer dan 500 jaar overeind houden. Omdat te kunnen blijven doen zijn er ook menselijke steunpilaren nodig. Voor € 16,- per jaar mogen particulieren en bedrijven zich ‘Steunpilaar van de Westerkerk’ noemen. Steunpilaren ontvangen de Nieuwsbrief en krijgen soms kortingen en gereserveerde zitplaatsen bij activiteiten.

Genootschap van Zestien
Om in aanvang van de Stichting de Westerkerk in elk geval de premie van de(verplichte) brand- en stormverzekering te kunnen betalen is het Genootschap van Zestien opgericht. Leden van dit Genootschap betalen jaarlijks een bijdrage om dit bedrag bijeen te brengen. Het aantal van zestien is gerelateerd aan de zestien zetels die in de kerkenraadskamer staan. Elk lid heeft daar een eigen voormalige (raads)zetel. Inmiddels is de premie zo hoog geworden dat het totaal bijeen gebracht bedrag niet voldoende is. Als tegenprestatie mag elk lid van het Genootschap een paar keer per jaar gratis gebruik maken van de prachtige kerkenraadskamer voor zo maar een gezellige (familie) bijeenkomst. Ook een diner is mogelijk.

Club van 100
Leden van de Club van 100 hebben als doel een spelend akoestisch orgel in de gerestaureerde orgelkas te realiseren. De authentieke 16e eeuwse orgelkas vraagt ook om een authentiek orgel. Om dat doel te bereiken storten de leden jaarlijks € 100,- in een speciaal orgelfonds. De leden worden jaarlijks uitgenodigd voor een bijeenkomst om de laatste stand van zaken te vernemen.

BRIM-subsidie / Periodiek Instandhoudings Plan (PIP)
Voor de instandhouding van de Westerkerk is voor de jaren 2011 t/m 2016 een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP) opgesteld. De instandhoudingskosten voor die periode werden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed goedgekeurd voor een bedrag van € 720.000. De aanvraag om een subsidie hiervoor in het kader van de BRIM-regeling is beloond met een subsidie van € 480.000. De eigen bijdrage bedraagt dus € 240.000. Omdat de Westerkerk niet over dat bedrag beschikt , kan ook geen gebruik gemaakt worden van de beschikbare subsidie van € 480.000. Als dat bedrag niet is besteed voor 31 december 2016 vervalt het aan de staat. Dat is voor het bestuur onaanvaardbaar. Alle pogingen om hiervoor subsidie van de gemeente te krijgen hebben tot op heden geen resultaat opgeleverd.  

FINANCIELE VERANTWOORDING
Balans per 31 december 2015 Klik HIER