ANBI

Verantwoording van de Stichting de Westerkerk als Algemeen Nut Beogende Instelling.

(2017)

Contactgegevens
Stichting de Westerkerk
Westerstraat 138
1601 AN Enkhuizen

Fiscaalnummer 8160.54.691 verleend door de Belastingdienst d.d. 20 september 2007
KvK nummer 37090582
Tel. Bureau Stichting de Westerkerk: 0228 – 317800
E-mail: bureau@westerkerkenkhuizen.nl
Website: www.westerkerkenkhuizen.nl

Organisatie
Bestuur

Directeur
– kerkbeheerders (vrijwilligers)
– vrijwilligers ( ± 70) verdeeld in werkgroepen:
– Toerisme en evenementen
– Onderhoud en restauratie, w.o. veiligheid en bouwcommissie
– Cultureel Erfgoed
– Kunst en Cultuur

Daarnaast is er een administrateur voor de financiële administratie en een medewerkster voor de voor het bureau. (beiden vrijwilligers)

Samenstelling bestuur: ·
P.C. Zwaan (voorzitter)
M.W. van Buuren (secretaris)
K. de Vries (penningmeester)
R.K.A. Boon (lid)
J.A.M. Lankreijer (lid)

Beleidsplan
De Westerkerk is tussen 1998 en 2001 ten bedrage van ± € 4 miljoen gerestaureerd. Het gebouw beschikt inmiddels ook over de nodige voorzieningen om culturele en maatschappelijke activiteiten, mogelijk te maken.
West-Friesland is een aantrekkelijk vestigingsgebied waarin Enkhuizen een belangrijke positie inneemt door haar rol als toeristische magneet. Enkhuizen heeft echter weinig faciliteiten om grote groepen te ontvangen. Door haar omvang grootte kan de Westerkerk hierin wel voorzien. De Westerkerk kan daarom een belangrijke rol vervullen als groot overdekte plein.

Missie van het bestuur
Door middel van een economisch gezonde exploitatie het gebouw behouden voor het nageslacht en het tevens een centrum laten zijn voor culturele, maatschappelijke en economische activiteiten waarbij de unieke aspecten van het gebouw ten volle benut worden en bewaard blijven.
Kernmerken van het gebouw: vloeroppervlak 2200 m², unieke librije (ca. 500 antiquarische boeken voornamelijk uit de 16e en 17e eeuw), kerkenraadskamer met goudleerbehang (1700), belangrijke interieurstukken zoals het koorhek (1542), de preekstoel (1566) de orgelkas ( 1549) en de authentieke zerkenvloer.

Aanwezige faciliteiten
toiletaccommodatie – cateringruimte – verwarming – veiligheidsvoorzieningen – geluidsapparatuur – lichtinstallatie – podium – garderoberuimte.

Verhuurmogelijkheden
– Grote overdekte ruimte geschikt voor vele doeleinden
– Capaciteiten tot maximaal 1026 personen
– Gelegen in het centrum van een toeristische A-locatie (o.a. voor de watersport)

Toegevoegde waarde van het gebouw
– verlichting d.m.v. lichtkronen
– hoogkoor geschikt voor ontvangst kleinere groepen en exposities
– sfeervolle kerkenraadskamer met goudleerbehang
Potentiële bezoekersaantallen: rond de preekstoel 220 zitplaatsen; opstelling in de lengte in de middenbeuk ca. 300 zitplaatsen, concertopstelling rond het orgel/podium ± 1000 zitplaatsen.

Sleutels tot succes
– ‘ partnerships’ met derden
– voldoende mankracht voor promotieactiviteiten
– succesvolle werving bij fondsen en sponsors
– strak financieel risicomanagement, de investeringen volgen de opbrengsten
– voldoende vrijwilligers

Activiteitenplan
Terugkerende lokale, regionale, provinciale en landelijke activiteiten w.o.
– maatschappelijke en culturele activiteiten
– industriële tentoonstellingen
– beurzen en / of markten
– kerst- en/of paasmarkten
– manifestaties
– symposia

Sterkte en zwakte analyse
Sterkte:
– locatie in de binnenstad van Enkhuizen
– uitstraling gebouw
– grote ruimte
– geen beperking door religieuze functie
– uitstekende akoestiek
– parkeren op loopafstand

Zwakte·
– zorg voor kostbare delen van het interieur: zerkenvloer, koorhek, doophek, orgelkas, lichtkronen

Marktsegmentatie
Potentiële partners voor exploitatie: – chartervaart Enkhuizen (diploma-uitreiking Enkhuizer Zeevaartschool- muziekfestivals – maritieme beurzen – VVV’s – scholen – organisatiebureaus – publiekstrekkers t.b.v. middenstand Enkhuizen – overdekte speciale markten (kerst-, paas- en toeristenmarkt, antiek- en boekenbeurs etc. – Industrie – industriële tentoonstellingen en productpresentaties -zaad – varen – techniek -dienstverlening
Cultuur / Educatie: podiumkunsten – exposities – onderwijskundige projecten (lw.o. librije )

Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. De directeur heeft een weektaak van ± 40 uur en ontvangt hiervoor een kleine vaste vergoeding plus een percentage van de netto-huuropbrengst. De taken van de directie bestaan o.a. uit de exploitatie d.m.v. verhuur, de instandhouding van het gebouw, de restauratie van het orgel en de restauratie van de voormalige kosterswoning, (de Costerije). Drie vrijwilligers met een vast omschreven taak ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De overige vrijwilligers ontvangen afhankelijk van hun verantwoordelijkheden en bestede uren en taken incidenteel een kleine vergoeding.

Doelstelling
Volgens artikel 2.1 van de statuten van de Stichting de Westerkerk heeft de stichting uitsluitend ten doel de instandhouding van monumenten beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 en voorts al wat met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Art.2.2: De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het verwerven, in stand houden, restaureren en beheren van monumenten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, waaronder de Westerkerk in Enkhuizen
b. andere middelen, welke tot bevordering van dit doel kunnen leiden.

Verslag van uitgevoerde en nog lopende activiteiten
Sinds de oprichting op 22 mei 2000 heeft de Stichting de Westerkerk de volgende belangrijke activiteiten uitgeoefend:

 1. Voltooien van de tweede fase van de restauratie.
  Hiermee was een bedrag van bijna € 2 miljoen gemoeid. Hiervoor werd € 1,3 miljoen subsidie van de rijksoverheid ontvangen. Het resterende bedrag € 0,7 miljoen werd door sponsoring en subsidies van fondsen en bijdragen van particulieren bijeen gebracht.
 2. Herinrichting van de Westerkerk als cultureel centrum
  Met behulp van de ISV-subsidie van de provincie Noord Holland en de gemeente Enkhuizen is de kerk ingericht cultureel centrum. Met deze subsidie werden de volgende voorzieningen gefinancierd: toiletaccommodatie – cateringkeuken·- verwarmingssysteem·- podium·- geluids- en lichtinstallatie, veiligheidsvoorzieningen.
 3. Aankoop van de ‘Costerije’ ( rijksmonument uit 1600) in 2008
  Bij de overdracht van de Westerkerk in 2000 werd de naast de kerk gelegen voormalige kosterswoning, de ‘Costerije’ niet overgedragen. Het pand werd verhuurd aan een klokkenmaker. Bij de overdracht werd door de Stichting de Westerkerk een eerste recht van koop bedongen. In 2008 kwam het pand onverwacht te koop. Voor de aankoop werd een hypothecaire lening afgesloten bij de Rabobank die hiervoor een rentekorting verleende. Door een erfenis van mevrouw M.E.D.G. Dingemans (1945 – 2009), voormalig medewerksterster van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, kon de lening in 2010 worden afgelost. Het monumentale pand moet nog worden gerestaureerd. Hiervoor wordt een hypotheek aangevraagd bij het Nationaal Restauratie Fonds. Die wordt echter pas verstrekt nadat er een huurovereenkomst voor het pand is afgesloten. Een horecabedrijf heeft belangstelling getoond.
 1. Huur Westertoren (houten klokkentoren) van de gemeente Enkhuizen

Omdat de vloeroppervlakte van de Costerije gering is voor een sluitende exploitatie als horecabedrijf heeft het bestuur een plan ontwikkeld om de begane grond van de aangrenzende houten klokkentoren uit 1540 bij de Costerije te betrekken door twee doorgangen te maken in de muur van de toren. Hiervoor is een monumentenvergunning vereist. De procedure hiervoor is in gang gezet. De gemeente Enkhuizen en de Westerkerk hebben overeenstemming bereikt over de huurovereenkomst.

 1. Ensemble Westerkerk – Costerije – Westertoren
  Door ook een opening in de muur te maken in de muur tussen de Westerkerk en de Costerije worden de drie monumenten (Westertoren, Costerije en Westerkerk) onderling met elkaar verbonden en kunnen ze als één ensemble aan bezoekers worden gepresenteerd. Deze plannen worden nu verder uitgewerkt.
 2. Restauratie orgelkas
  In de Westerkerk staat één van de meest authentieke orgelkassen van Nederland. Deze dateert uit 1549. Het derde instrument (van orgelbouwer Steenkuyl) dat in 1899 in de orgelkas is gebouwd is in 2003 uit de orgelkas verwijderd. Dat was nodig om de verzakte orgelkas te restaureren. (uitgevoerd in 2009 en 2010). De kosten hiervan bedroegen ruim
  € 300.000. Hiervoor werd van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een subsidie ontvangen van € 180.000. De rest van het bedrag (ruim € 120.000) werd bijeen gebracht door bijdragen van de provincie Noord Holland, fondsen, bedrijven en particulieren. Omdat de restauratie van de frontpijpen niet werd gesubsidieerd hebben vooral particulieren bijgedragen aan de restauratiekosten van de 111 frontpijpen door een pijp te sponsoren. Met elkaar brachten deze sponsors € 45.000 bijeen. Dit was voldoende om alle 111 frontpijpen te laten restaureren.

7 Reconstructie orgel van Duyschot (1688)
De orgelkas is nog steeds leeg. Het orgel van Steenkuyl uit 1899 keert er niet meer in terug omdat het na de restauratie niet meer in de orgelkas past. Volgens kenners paste echter ook de klank van dat 19eeeuwse orgel niet bij de uitstraling van de 16e eeuwse orgelkas. Het plan is nu om een reconstructie te bouwen van het orgel dat in 1688 door orgelmaker Duyschot in de kas is gebouwd. De huidige 111 frontpijpen van zijn nog afkomstig van dat orgel. De inmiddels overleden orgeladviseur Jan Jongepier heeft daarvoor in 2007 een raamplan geschreven.
De bouwer van Eminent orgels uit Lelystad was bereid, zolang er nog geen echt pijporgel in de kas staat, een elektronisch orgel in de kas te plaatsen dat regelmatig gebruikt wordt .

Huidige financiering

 • Verhuur
 • Sponsoring gericht op specifieke evenementen
 • Verkoop van reclameborden
 • Donateurs (Steunpilaren)
 • Genootschap van Zestien
 • Club van 100 (t.b.v. een nieuw orgel)
 • Subsidies / Sim-regeling

Steunpilaren van de Westerkerk (donateurs)
In het monumentale kerkgebouw staan 22 steunpilaren die de muren en het dak al meer dan 500 jaar overeind houden. Omdat te kunnen blijven doen zijn er ook menselijke steunpilaren nodig. Voor € 16 per jaar mogen particulieren en bedrijven zich ‘Steunpilaar van de Westerkerk’ van de Westerkerk noemen. Steunpilaren ontvangen de Nieuwsbrief en krijgen vaak kortingen en gereserveerde zitplaatsen bij activiteiten.

Genootschap van Zestien
Om in elk geval de premie van de(verplichte) brand- en stormverzekering te kunnen betalen is het Genootschap van Zestien opgericht. Leden van dit Genootschap betalen jaarlijks € 500, – om die premie bijeen te brengen. Het aantal van zestien is gerelateerd aan de zestien zetels in de kerkenraadskamer. Als tegenprestatie mag elk lid van het Genootschap een paar keer per jaar gratis gebruik maken van de prachtige kerkenraadskamer voor een (familie) bijeenkomst. Ook een lunch of diner is mogelijk. Inmiddels is de verzekeringspremie zo hoog geworden dat het totaal bijeen gebrachte bedrag niet meer toereikend is.

Club van 100
Leden van de Club van 100 hebben als doel een spelend akoestisch orgel in de gerestaureerde orgelkas te realiseren. De authentieke 16e eeuwse orgelkas vraagt ook om een authentiek orgel.
Om dat doel te bereiken storten de leden jaarlijks € 100, – in het geoormerkte orgelfonds. De leden worden jaarlijks uitgenodigd voor een bijeenkomst om de laatste stand van zaken te vernemen.

Sim-subsidie t.b.v. het Periodiek Instandhoudings Plan (PIP) 2017 – 2022
Voor de instandhouding van de Westerkerk is voor de jaren 2017 t/m 2022 een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP) opgesteld. De instandhoudingskosten voor die periode zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) goedgekeurd tot een bedrag van € 1.114.619. De RCE verleent hierop een subsidie van 50% = € 557.310. De eigen bijdrage bedraagt dus ook 50% =
€ 557.310. Als de Westerkerk niet over dat bedrag beschikt, kan ook geen gebruik gemaakt worden van de toegezegde subsidie. Het subsidiebedrag moet besteed zijn voor 31 december 2022.
De provincie Noord Holland stelt jaarlijks ook een subsidie vast voor rijksmonumenten. De Westerkerk heeft voor het jaar 2017 van de provincie Noord Holland een subsidie ontvangen van € 25.500.

FINANCIELE VERANTWOORDING

Balans per 31 december 2017
31-12-’17 31-12-’16
ACTIVA
Materiele vaste activa
Kerkgebouw en Costerije 193678 189113
Vlottende activa 339920 343020
Totaal 533598 532133
PASSIVA
Vrij besteedbaar vermogen 288716 282584
Bestemd vermogen 176032 168250
Sub-totaal 464748 450834
Kortlopende schulden 68850 81299
Totaal 533598 532133
Staat van Baten en Lasten
2017 2016
Baten
Verhuur, openstelling en overige diensten 50924 42091
Giften, donaties en subsidies 53195 399470
Rente 285 977
Overige 5149 8348
Totaal 109553 450886
Lasten
Kosten diensten voor derden 21239 19139
Personeel en vrijwilligers 22814 24334
Onderhoud en overige kosten monumenten 51728 393505
Overige kosten 5440 5666
Totaal 101221 442644
Exploitatiesaldo 8332 8242