Orgel

Zonder balkHet orgel is na lange tijd weer te bewonderen! Op 25 februari 2011 werd de gerestaureerde orgelkas onthuld.
De orgelkas dateert uit 1547. De frontpijpen waarschijnlijk uit 1679.
De voorlaatste grote restauratie van het instrument is van 1896. Het werd een (al te) grondige vernieuwing door Steenkuyl. Het mechanisch systeem werd vervangen door een pneumatisch.

De laatste verbeteringen aan het binnenwerk waren van 1989. Vanaf het midden van de jaren ’90 is het orgel niet meer bespeeld.
Het is de bedoeling om het orgel opnieuw in drie fasen te restaureren:
1e fase: Dit omvatte de demontage van het Steenkuyl-orgel. Dit onderdeel is gereed.
2e fase: Restauratie van de zeer waardevolle orgelkas. Ook dit onderdeel is gereed. De fa. Flentrop heeft er 2 jaar aan gewerkt. Een zeer geslaagde sponsoractie maakte dit mogelijk.
3e fase: Restauratie van het orgel zelf. Hier wordt momenteel actie voor gevoerd.

Plannen derde fase
De orgelwereld kijkt met grote interesse naar de plannen voor de bouw van een nieuw orgel in de Westerkerk. Het komt maar zelden voor dat een orgelmaker een nieuw orgel kan bouwen in zo’n schitterende historische kas met historische frontpijpen van Duyschot als die in de Westerkerk. De orgelcommissie streeft naar een orgel dat als specimen van de stand van de hedendaagse orgelbouw zoveel uniciteit uitstraalt dat het een eigen en gewaardeerde plek zal weten te veroveren in het rijkgeschakeerde Nederlandse orgellandschap. Om het gestelde doel te realiseren doet de orgelcommissie nu een beroep op de kennis en creativiteit van drie Nederlandse orgelbouwers.
Het bestuur heeft daarom op voorstel van de Orgelcommissie Westerkerk Enkhuizen (OWE) drie gerenommeerde Nederlandse orgelbouwers uitgenodigd hun visie te geven op een nieuw te bouwen orgel in de zestiende-eeuwse orgelkas in de vorm van een ideeënprijsvraag. Zij zijn uitgenodigd om met voorstellen (‘schetsontwerp’) voor een nieuw orgel te komen, dat zowel kan dienen als begeleidingsinstrument voor koor- en orkestmuziek uit diverse stijlperioden, als geschikt is voor het geven van orgelconcerten. Uiteraard moet het orgel passen bij de overgeleverde frontpijpen van Duyschot en (in) de monumentale historische orgelkas. Veel meer dan deze uitgangspunten en randvoorwaarden gelden niet voor de prijsvraag: de orgelbouwers krijgen, binnen het redelijke, alle technische en artistieke vrijheid. De orgelcommissie heeft er bewust voor gekozen niet vooraf een gedetailleerd programma van eisen op te stellen voor de deelnemers. In plaats daarvan mogen ze zelf komen met voorstellen voor bijvoorbeeld de uitvoering van de speel- en registertractuur, de windvoorziening, de registersamenstelling (dispositie), het klankbeeld en de maatvoering (mensuren) en uitvoering van het pijpwerk. Vanzelfsprekend moeten de orgelbouwers hun voorstellen wel vergezeld laten gaan van een representatieve financiële begroting en een tijdplanning om het orgel eventueel in fasen te realiseren. Dit laatste vanwege de beperkte financiële middelen van de Westerkerk.
Inmiddels hebben de gevraagde orgelbouwers alle drie laten weten graag mee te doen aan de ideeënprijsvraag. Op 1 september is de uiterste inleverdatum. Dan zullen we weten hoe de drie orgelbouwers aankijken tegen een nieuw orgel in de historische kas van de Westerkerk. De orgelcommissie zal de ontwerpen beoordelen, al dan niet bijgestaan door een of meer externe adviseurs, en vervolgens advies en een voorstel uitbrengen aan het bestuur. De maker van het winnende schetsontwerp wordt uitgenodigd dat uit te werken tot een gedetailleerd ontwerp met offerte. Naar verwachting ontvangt het bestuur die in de loop van oktober 2018.